Η προσέγγισή μας

Βασιζόμαστε στην εξατομικευμένη συνεργασία με τον κάθε πελάτη. Κάθε πελάτης αποτελεί ένα εντελώς νέο πεδίο διερεύνησης αναγκών, εντοπισμού εναλλακτικών λύσεων και εφαρμογής.

Α) Διερεύνηση αναγκών

Διερευνούμε τις ανάγκες του οργανισμού, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της περίστασης. Θεωρούμε σημαντικό να περιλαμβάνεται σε αυτή τη διαδικασία η ομάδα που θα οφεληθεί από το πρόγραμμα, ώστε να έχουμε και τη δική της οπτική γωνία. Η διερεύνηση μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Επίσκεψη στο χώρο εργασίας και παρατήρηση.
 • Συνάντηση με προϊσταμένους και υφισταμένους.
 • Μελέτη περίπτωσης.
 • Έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών με ερωτηματολόγιο.
 • Συνάντηση με την εκπαιδευόμενη ομάδα.
 • Διαγνωστικά εργαλεία και εργαλεία αξιολόγησης,
 • κ.α. ανάλογα με τον οργανισμό, την κουλτούρα και τις ιδιαίτερες συνθήκες.

Β) Μελέτη και πρόταση εναλλακτικών επιλογών

Μετά τη διερεύνηση των αναγκών και εφόσον συγκεντρώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ετοιμάζουμε την πρότασή μας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό υπηρεσιών για την επίτευξη του συμφωνημένου στόχου.
Τι μπορεί να περιλαμβάνει η πρότασή μας;

Πιστεύουμε στη δύναμη κάθε διεργασίας, καθώς προκύπτουν ευκαιρίες ανάπτυξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο μέσα από διαφορετικές διαδρομές και συνδυασμούς εργαλείων. Έτσι μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα.

Οι παραπάνω τομείς μπορεί να συνδυάζονται και να συμπληρώνονται λειτουργώντας αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας ομάδας και ενός οργανισμού.

Στη συνάντηση για την παρουσίαση της πρότασης έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις σκέψεις του πελάτη μας και να αναμορφώσουμε την τελική επιλογή με βάση και τις δικές του παρατηρήσεις.

Γ) Υλοποίηση επιλογής

Ακολουθεί η υλοποίηση της τελικής επιλογής με γνώμονα τις αξίες μας.

Με το τέλος της υλοποίησης των δράσεων που έχουν επιλεγεί, παρέχουμε ένα μήνα υποστήριξης με τον τρόπο που θα επιλέξει κάθε εκπαιδευόμενος ή κάθε ομάδα (πχ. e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία, facebook κλπ.)

Δ) Αξιολόγηση – αποτίμηση αποτελεσμάτων

Με το τέλος του πρόγραμματος ακολουθεί η αξιολόγηση & αποτίμηση των αποτελεσμάτων του. Το στάδιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και παραγωγή της αντίστοιχης έκθεσης αποτελεσμάτων.
 • Συγκέντρωση στοιχείων απόδοσης σε σχέση με το στόχο πριν και μετά την υλοποίηση του προγράμματος.
 • Πραγματοποίηση συνεντεύξεων με προϊσταμένους και υφισταμένους.
 • Αξιολόγηση 360°,
 • κ.α. ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε προγράμματος.