Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του ατόμου/των ατόμων που απευθύνονται σε αυτόν, η οποία προσεγγίζει επιλεγμένα θέματα. Στόχος μας με τη Συμβουλευτική είναι να δώσουμε ευκαιρίες στο συμβουλευόμενο να επεξεργασθεί θέματα που τον απασχολούν, ώστε να επιτύχει μια πιο ικανοποιητική και πολύπλευρη ζωή, έτσι όπως την επιθυμεί. Μέσω της συμβουλευτικής προωθούμε την ενδυνάμωση για βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής.

Κεντρικό σημείο αυτής της αναζήτησης αποτελεί η αυτογνωσία.

Με τη Συμβουλευτική μπορούμε να προσεγγίσουμε θέματα της προσωπικής ή της επαγγελματικής μας ζωής, γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό μας.